Zasady

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsze zasady kupna i sprzedaży towarów (zwane dalej Regulaminem) są wiążącym dokumentem prawnym dla stron umowy kupna-sprzedaży, określającym decyzje osoby nabywającej towary w sklepie internetowym www.esaunashop.pl ( zwana dalej Kupującym) a UAB „Poilsio sprendimai” (zwana dalej Sprzedającym; Kupujący i Sprzedający zwani dalej łącznie Stronami) wzajemne prawa, obowiązki, obowiązki i inne warunki mające zastosowanie do zakupu i sprzedaży towarów w sklepie internetowym www.esaunashop.pl.

1.2. W sklepie elektronicznym www.esaunashop.pl wszystkie osoby, którym prawo Republiki Litewskiej takie uprawnienie przyznaje z uwzględnieniem ich zdolności cywilnej (w przypadku, gdy Kupującym jest osoba fizyczna), mają prawo do być Kupującymi, zarówno bezpośrednio, jak i przez przedstawicieli prawnych.

1.3. Kupując towary w sklepie internetowym www.esaunashop.pl, Kupujący bezwarunkowo wyraża zgodę na pełne stosowanie zarówno niniejszego Regulaminu, jak i warunków zawierania i wykonywania innych umów sprzedaży Sprzedawcy, przedstawionych w innych działach sklepu internetowego www.esaunashop.pl, np. poprzez zaznaczenie pola obok linku „Zgadzam się z Regulaminem zakupu i sprzedaży towarów” podczas rejestracji. Jeżeli kupujący nie zgadza się z Regulaminem, nie może się zarejestrować i zawrzeć umowy kupna-sprzedaży.

1.4. Sprzedawca, zgodnie z przepisami prawa, ma prawo do jednostronnej zmiany, wyjaśnienia lub uzupełnienia Regulaminu w każdym czasie. Regulamin zmieniony w dowolny z wyżej wymienionych sposobów wchodzi w życie z chwilą jego publicznego opublikowania w sklepie internetowym www.esaunashop.pl i ma zastosowanie do wszystkich umów kupna i sprzedaży zawieranych od tego momentu.

2. Zawarcie i wykonanie umowy kupna-sprzedaży

2.1. Umowę kupna-sprzedaży towaru pomiędzy Kupującym a Sprzedającym uważa się za zawartą z chwilą, gdy Kupujący po wybraniu produktu(ów), utworzeniu koszyka i wpisaniu lub zaznaczeniu wszystkich obowiązkowych danych, kliknie w przycisk „Kup " link.

2.2. Umowa kupna-sprzedaży ma moc prawną dla jej stron i musi być prawidłowo wykonana.

2.3. Umowa kupna-sprzedaży obowiązuje do czasu jej pełnego wykonania.

2.4. Każda zawarta w powyższy sposób umowa kupna-sprzedaży zapisywana jest w bazie sklepu elektronicznego www.esaunashop.pl.

3. Prawa Kupującego

3.1. Kupujący ma prawo do zakupu towarów w sklepie internetowym www.esaunashop.pl, zgodnie z niniejszym Regulaminem, innymi informacjami podanymi publicznie przez Sprzedawcę oraz aktami prawnymi Republiki Litewskiej.

3.2. Kupujący ma prawo odmówić zawarcia umowy kupna-sprzedaży zawartej w sklepie internetowym www.esaunashop.pl, powiadamiając sprzedawcę na piśmie w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia otrzymania towaru.

3.3. Punkt 3.2 niniejszego Regulaminu nie ma zastosowania do umów sprzedaży zawieranych na towary, które zostały wykonane na indywidualne zamówienie lub są w sposób oczywisty dostosowane do konkretnego Kupującego lub które ze względu na swój charakter nie mogą zostać zwrócone Sprzedającemu po przedstawieniu Sprzedawcy. Nabywcy z powodu utraty lub oczywistego pogorszenia się ich właściwości towarów, ulegają szybkiemu zepsuciu lub wkrótce wygasną lub już wygasły, kupno - sprzedaż.

3.4. Kupujący może skorzystać z uprawnienia przewidzianego w pkt 3.2 Regulaminu tylko wtedy, gdy zakupiony i sprzedany przedmiot jest wysokiej jakości, nieuszkodzony, nie był używany i nie zmienił się zasadniczo jego wygląd.

3.5. W przypadku, gdy Kupujący dokonuje zakupu więcej niż jednego przedmiotu (zestawu towarów) w sklepie internetowym www.esaunashop.pl i zamierza skorzystać z uprawnienia przewidzianego w pkt 3.2 Regulaminu, Kupujący nie może skorzystać z tego prawa wyłącznie w w odniesieniu do jednego lub kilku elementów tego zestawu. W takim przypadku Kupujący musi zwrócić Sprzedającemu cały zestaw towarów. Jeżeli przynajmniej jeden ze zwracanych towarów w zestawie nie spełnia wymagań określonych w pkt. 3.4 i 9.5 Regulaminu, Sprzedający ma prawo odmówić przyjęcia zwróconego zestawu towarów, tj. nie przyjąć odmowy Kupującego umowa kupna - sprzedaży.

3.6. Uprawnienie Kupującego określone w pkt 3.2 Regulaminu realizowane jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 2001 roku. 17 sierpnia zamówienie nr. 258 „W sprawie zatwierdzenia zasad sprzedaży towarów i świadczenia usług przy zawieraniu umów przy wykorzystaniu środków komunikacji”.

3.7. Kupującemu przysługują inne uprawnienia przewidziane w niniejszym Regulaminie i aktach prawnych Republiki Litewskiej.

4. Obowiązki kupującego

4.1. Przed zawarciem pierwszej umowy kupna-sprzedaży w sklepie internetowym www.esaunashop.pl Kupujący musi zarejestrować się w tym sklepie, tj. podać Sprzedawcy wszystkie wskazane dane i wyrazić zgodę na niniejszy Regulamin zgodnie z procedurą określoną w pkt. 1.3 Regulaminu.

4.2. Po zawarciu umowy kupna-sprzedaży za towar i jego dostawę Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny określonej w zamówieniu złożonym w sklepie internetowym www.esaunashop.pl, a także innych płatności, o ile zostały przewidziane przy zawarciu umowy.

4.3. Kupujący musi przyjąć towar zakupiony od Sprzedającego.

4.4. Kupujący zobowiązuje się do prawidłowego przechowywania i nieprzekazywania osobom trzecim swoich danych logowania, co Sprzedawca potwierdza podczas rejestracji Kupującego. W przypadku, gdy Kupujący ujawni lub utraci dane do logowania lub w jakikolwiek sposób stanie się znany osobom trzecim, Kupujący musi niezwłocznie poinformować o tym Sprzedającego w sposób określony w sekcji „Kontakty” sklepu elektronicznego www.esaunashop.pl.

4.5. Jeżeli dane podane przez Kupującego podczas rejestracji ulegną zmianie, Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznej aktualizacji tych danych. Niewywiązanie się z tego zobowiązania Kupującego wyłącza odpowiedzialność Sprzedającego za potencjalnie nienależyte wykonanie umowy kupna-sprzedaży w zakresie, w jakim na takie ewentualne nienależyte wykonanie ma wpływ niewykonanie przez Kupującego tego zobowiązania, a także jeżeli Sprzedający poniesie straty z tytułu niewykonanie przez Kupującego tego obowiązku, Kupujący musi je zrekompensować w pełnej wysokości.

4.6. Kupujący ma inne obowiązki określone w niniejszym Regulaminie i aktach prawnych Republiki Litewskiej i musi je wypełnić.

5. Prawa Sprzedającego

5.1. Sprzedający ma prawo według własnego uznania określić minimalną wielkość koszyka towarów, tj. minimalną ilość, w przypadku jej nieosiągnięcia zamówienie Kupującego nie zostanie zrealizowane. W takim przypadku (jeżeli ustalona kwota minimalna nie zostanie osiągnięta) nie ma możliwości zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

5.2. Jeżeli Kupujący usiłuje zaszkodzić pracy, stabilnemu działaniu lub bezpieczeństwu sklepu elektronicznego www.esaunashop.pl, a także naruszy swoje obowiązki przewidziane w niniejszym Regulaminie lub aktach prawnych Republiki Litewskiej, Sprzedający ma prawo do niezwłocznego ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia możliwości Kupującego w korzystaniu ze sklepu elektronicznego www.esaunashop.pl bez uprzedniego powiadomienia i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty Kupującego z tym związane.5.2. W przypadku zaistnienia ważnych okoliczności Sprzedający ma prawo czasowo lub bezterminowo zakończyć działalność sklepu internetowego www.esaunashop.pl bez uprzedniego powiadomienia Kupującego i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty Kupującego z tym związane.

5.3. Sprzedającemu przysługują inne uprawnienia przewidziane w niniejszym Regulaminie i aktach prawnych Republiki Litewskiej.

6. Obowiązki sprzedawcy

6.1. Sprzedawca zobowiązuje się do umożliwienia Kupującemu prawidłowego korzystania z usług świadczonych przez sklep internetowy www.esaunashop.pl na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Sprzedający nie ponosi jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które Kupujący może ponieść z powodu awarii technicznych lub innych lub błędów transmisji danych sklepu elektronicznego www.esaunashop.pl, niezależnie od ich pochodzenia.

6.2. Sprzedający zobowiązuje się do poszanowania prywatności Kupującego, do ochrony przekazanych Sprzedającemu danych osobowych Kupującego oraz do przetwarzania danych osobowych określonych przez Kupującego wyłącznie zgodnie z Rozdziałem 11 Regulaminu i aktami prawnymi Republiki Litewskiej.

6.3 . W przypadku, gdy Kupujący przy zawieraniu umowy kupna-sprzedaży wybierze dostarczenie mu (Kupującemu) towaru zamiast odbioru go osobiście od Sprzedającego, Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć zakupiony przez Kupującego towar na adres określonych przez Kupującego na warunkach przewidzianych w Rozdziale 8 Regulaminu.

6.4. Sprzedawca, nie mogąc dostarczyć Kupującemu zamówionego produktu z uwagi na ważne okoliczności, zobowiązuje się do zaoferowania mu produktu analogicznego lub możliwie podobnego. Jeżeli Kupujący odmówi przyjęcia takich towarów oferowanych przez Sprzedającego, Sprzedający zobowiązuje się zwrócić Kupującemu pieniądze wpłacone przez Kupującego w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od dnia otrzymania takiej pisemnej odmowy przez Kupującego i jest zwolniony z jakakolwiek odpowiedzialność z tytułu niedostarczenia towaru Kupującemu.

6.5. Po wykonaniu przez Kupującego uprawnienia przewidzianego w pkt 3.2 Regulaminu, Sprzedający zobowiązuje się zwrócić Kupującemu wpłacone pieniądze w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od dnia otrzymania zwracanego towaru. Jeżeli Kupujący zapłacił za towar gotówką lub przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy (bez korzystania z usług bankowości elektronicznej), przy zwrocie towaru Kupujący musi przekazać Sprzedawcy na piśmie dane swojego rachunku bankowego. W takim przypadku pieniądze wpłacone przez Kupującego zostaną mu zwrócone w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od dnia doręczenia takiej dyspozycji Sprzedającemu.

6.6. W przypadkach przewidzianych w pkt. 6.4 i 6.5 Regulaminu, Sprzedający zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy Kupującemu zgodnie z procedurą określoną w pkt. 9.2 Regulaminu.

6.7. Sprzedający ma inne obowiązki określone w niniejszym Regulaminie i aktach prawnych Republiki Litewskiej i musi je wypełnić.

7. Cena towaru, tryb i warunki płatności za towar

7.1. W sklepie internetowym www.esaunashop.pl wszystkie ceny towarów i ich dostawy oraz wszelkie inne możliwe płatności są wskazane z podatkiem VAT wliczonym w cenę.

7.2. Kupujący wyraża zgodę, aby dokumenty zakupu i sprzedaży - faktury VAT, które są jednocześnie dokumentami potwierdzającymi prawo Kupującego do zwrotu, wymiany lub naprawy towaru w ramach gwarancji, powinny być mu dostarczone wraz z zakupionym towarem.

7.3. Kupujący może zapłacić Sprzedającemu zakupiony towar gotówką w momencie dostarczenia towaru Kupującemu, poprzez przedpłatę za pomocą usług bankowości elektronicznej lub poprzez dokonanie przedpłaty z dowolnego banku lub innej instytucji kredytowej na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany w Sekcja „Kontakty” sklepu internetowego www.esaunashop.pl.

7.4. Kupujący płaci za towar gotówką osobie go przekazującej (przedstawicielowi Sprzedającego) w momencie dostarczenia towaru Kupującemu. W przypadku nieuiszczenia pełnej należności za towar i jego dostawę, a także wszelkich innych płatności, o ile takie były przewidziane w momencie zawarcia umowy, towar nie przechodzi na Kupującego, a kupno-sprzedaż umowę uważa się za rozwiązaną od tego momentu z powodu rażącego naruszenia umowy przez Kupującego. W takim przypadku Kupujący musi pokryć wszelkie straty poniesione przez Sprzedającego w związku z rozwiązaniem umowy sprzedaży.

7.5. Kupujący może zapłacić za towar za pomocą usług bankowości elektronicznej, jeżeli Sprzedający zawarł stosowną umowę z bankiem Kupującego. W takim przypadku link ze sklepu internetowego www.esaunashop.pl jest podawany do Banku Kupującego w Internecie. W takim przypadku przy dokonywaniu transakcji pieniężnych w systemie bankowości elektronicznej banku odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych Kupującego spoczywa na odpowiednim banku.

7.6. Jeżeli Kupujący płaci za towar przelewem z dowolnego banku lub innej instytucji kredytowej na konto Sprzedającego (bez korzystania z bankowości elektronicznej), w ciągu 24 godzin po kliknięciu w link „Kupuję”, Kupujący musi wysłać e-mail do Sprzedającego potwierdzenie wpłaty z właściwego banku lub innej instytucji kredytowej. Sprzedający ma prawo przystąpić do realizacji umowy kupna-sprzedaży dopiero po otrzymaniu wskazanego potwierdzenia. Jeżeli Kupujący nie potwierdzi zapłaty za towar w określonym terminie i sposobie, Sprzedający ma prawo uznać, że Kupujący odmówił zawarcia umowy kupna-sprzedaży i anulować zamówienie Kupującego.

7.7. Zgodnie z art. 6.313 k.c. 7 dnia po złożeniu przez Kupującego zamówienia na produkt i jego potwierdzeniu przez Sprzedającego, cena produktu może ulec zmianie, biorąc pod uwagę obiektywne wskaźniki mające wpływ na cenę produktu przewidziane prawem ( zmiana kosztów, dodatkowe koszty, błąd techniczny itp.). W przypadku takiej zmiany ceny produktu Kupujący ma prawo odmówić zakupu produktu, a Sprzedający ma prawo go sprzedać. W takim przypadku każda ze Stron, po pisemnym powiadomieniu drugiej Strony, ma prawo wypowiedzieć umowę kupna-sprzedaży towaru. Strony ustalają, że straty związane z rozwiązaniem umowy sprzedaży z przyczyn określonych w niniejszym punkcie nie podlegają wzajemnemu wyrównaniu.

8. Dostawa towaru do Kupującego

8.1. Kupując towar w sklepie internetowym www.esaunashop.pl, Kupujący musi wybrać jeden ze sposobów dostarczenia mu towaru – skorzystać z usługi dostawy towaru świadczonej przez Sprzedawcę na terenie całej Republiki Litewskiej lub odebrać towar od Sprzedającego w sklepie Sprzedającego.

8.2. Tylko Kupujący, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba wskazana przez Kupującego w momencie składania zamówienia może odebrać towar od Sprzedającego. Osoba odbierająca towar musi przedstawić przedstawicielowi Sprzedawcy przekazując towar ważny dowód osobisty (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy wydane po 01.01.2003 r.), a w przypadku reprezentacji – dokument potwierdzający należytą reprezentację.

8.3. Sprzedający informuje Kupującego o dacie i godzinie dostawy towaru lub odbioru w uzgodnionym sklepie Sprzedającego w powiadomieniu przekazanym Sprzedającemu przez Kupującego na adres e-mail podany przez Kupującego podczas rejestracji. Kupujący po zawarciu umowy kupna-sprzedaży ze Sprzedającym zobowiązuje się do stałego sprawdzania skrzynki e-mail wskazanej Sprzedającemu podczas rejestracji, aż do momentu powiadomienia Sprzedającego o dostawie lub odbiorze towaru w uzgodnionym sklepie Sprzedającego jest otrzymywany. W dniu dostawy towaru przedstawiciel Sprzedawcy może również skontaktować się telefonicznie z osobą odbierającą towar w celu uzgodnienia dokładnego czasu dostawy towaru.

8.4. W uzgodnionym sklepie Sprzedającego Kupujący lub inna osoba określona w pkt 8.2 Regulaminu musi odebrać towar w godzinach pracy tego sklepu nie później niż w ciągu 3 (trzech) dni roboczych, liczonych od dnia otrzymania przez Sprzedającego powiadomienie Kupującego na adres e-mail podany przez Kupującego podczas rejestracji. Jeżeli Kupujący lub inna osoba wskazana w pkt 8.2 Regulaminu nie odbierze towaru w tym terminie, Sprzedającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy kupna-sprzedaży z powodu rażącego naruszenia umowy przez Kupującego. W takim przypadku Kupujący musi pokryć wszelkie straty poniesione przez Sprzedawcę w związku z rozwiązaniem umowy sprzedaży.

8.5. Kupujący płaci za dostawę towaru pod wskazany przez Kupującego adres. Dokładna cena usługi dostawy uzależniona jest od miejsca dostawy zamówionego towaru, jego ilości, ceny, wagi oraz woli lub niechęci Kupującego do skorzystania z płatnej usługi dostawy świadczonej przez Sprzedającego na wskazane przez Kupującego miejsce budowy , i jest przekazywana Kupującemu dopiero po skompletowaniu zamówienia.

8.6. Usługę sprowadzenia towaru na wskazane przez Kupującego miejsce budowy należy zamówić przed dokonaniem płatności za towar i wybrane usługi.

8.7. W indywidualnych przypadkach wskazanych przez Sprzedawcę usługi dostawy i dostawy towaru do wskazanej przez Kupującego lokalizacji budynku mogą być dla niego nieodpłatne.

8.8. W indywidualnych przypadkach określonych przez Sprzedawcę, biorąc pod uwagę miejsce dostawy towaru (np. do miasta Neringa lub części miasta Kłajpedy położonej na Mierzei Kurońskiej) i inne okoliczności, usługa dostawy towaru do Kupujący podlega dodatkowym opłatom.8.9. Osoba odbierająca towar wraz z przedstawicielem Sprzedającego przekazując towar musi sprawdzić stan opakowania towaru, ilość, asortyment i jakość towaru oraz podpisać dokument przyjęcia - przekazania towaru. Po podpisaniu przez osobę odbierającą towar dokumentu przyjęcia - wydania, Kupujący potwierdza, że towar został mu przekazany w odpowiednim stanie, ilości, asortymencie i jakości, nie ma uszkodzeń towaru, których podstawą jest nie jest to wada fabryczna i nie ma rozbieżności w zestawie produktów.

8.10. Po stwierdzeniu, że opakowanie dostarczonego towaru lub sam towar są w jakikolwiek sposób uszkodzone lub niewłaściwie zmontowane, osoba przyjmująca towar musi odnotować to w dokumencie przyjęcia - zdawczo-odbiorczym towaru i w obecności przedstawiciela Sprzedawcy sporządzić swobodne uszkodzenie towaru lub niezgodność z uzgodnionym montażem. Jeżeli osoba odbierająca towar nie wykona tych czynności, Sprzedawca jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności wobec Kupującego za uszkodzenie towaru, o ile podstawą powstania takiej szkody nie jest wada fabryczna, a za niezgodności składu towaru towar, który można zauważyć podczas oględzin towaru przy jego odbiorze – zdawczo-odbiorczym.

8.11. Jeżeli zostanie stwierdzone jedynie naruszenie opakowania przesyłki towaru, ale nie zostaną stwierdzone niezgodności ilościowe, asortymentowe i jakościowe towaru, Sprzedający jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna-sprzedaży. W takim przypadku osoba przyjmująca towar musi przyjąć towar, ale musi również odnotować naruszenie opakowania towaru w dokumencie przyjęcia - zdawczo-odbiorczym towaru. Po przyjęciu towaru przez osobę odbierającą towar i podpisaniu dokumentu zdawczo-odbiorczego towaru oraz adnotacji o naruszeniu opakowania towaru, uważa się, że towar został dostarczony w uszkodzonym opakowaniu, ale ilość, asortyment i jakość towaru przestrzegać warunków umowy kupna - sprzedaży.

8.12. W przypadku stwierdzenia niezgodności w ilości i/lub asortymencie i/lub jakości towaru, osoba odbierająca towar nie może przyjąć towaru i odnotować wady towaru w dokumencie przyjęcia towaru. W takim przypadku nie uważa się, że Kupujący, jeżeli osoba odbierająca towar odmawia jego przyjęcia ze względu na wady towaru, w jakikolwiek sposób naruszył umowę kupna-sprzedaży, a Sprzedający i Kupujący uzgadniają odrębnie o prawidłowym wykonaniu, zmianie lub rozwiązaniu dalszej umowy kupna-sprzedaży. Jeżeli jednak osoba odbierająca towar przyjmie towar i podpisze dokument odbioru – zdawczo-odbiorczy towaru bez uwag co do jego ewentualnych wad, uważa się, że Sprzedający prawidłowo i w całości wykonał umowę kupna – sprzedaży, a warunki stosuje się zwolnienie Sprzedawcy z odpowiedzialności wobec Kupującego określone w pkt. 8.10 Regulaminu.

8.13. Jeżeli towar nie zostanie dostarczony Kupującemu w terminie dostawy określonym przez Sprzedającego, Kupujący musi o tym niezwłocznie poinformować Sprzedającego. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Kupującemu nie przysługuje prawo do dochodzenia odpowiednich roszczeń wobec Sprzedającego, jak również nie ma prawa domagać się naprawienia ewentualnych strat Kupującego związanych z niedostarczeniem lub opóźnieniem w dostawie towaru.

8.14. Sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności wobec Kupującego za niedostarczenie lub opóźnioną dostawę towaru, jeżeli towar nie zostanie dostarczony lub dostarczony Kupującemu z opóźnieniem z winy Kupującego lub z przyczyn niezależnych od Kupującego.

8.15. Pozostałe warunki dostawy towaru do Kupującego określone są w dziale „Dostawa” sklepu internetowego www.esaunashop.pl. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami dostawy towaru do Kupującego przewidzianymi w niniejszym Regulaminie a ww. sekcją sklepu elektronicznego www.esaunashop.pl, pierwszeństwo mają warunki przewidziane w Regulaminie.

9. Zwrot i wymiana towaru

9.1. Zwrot i wymiana towaru odbywają się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki określonym w pkt 3.6 Regulaminu oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 06.29.2001r. 217 „O zatwierdzeniu zasad zwrotu i wymiany rzeczy”.

9.2. Pieniądze za zwrócony towar wypłacane są przelewem na rachunek bankowy Kupującego, zgodnie z warunkami określonymi w pkt 6.4 i 6.5 Regulaminu. Jeżeli Kupującym i płatnikiem za towar są różne osoby, pieniądze za zwracany towar są wpłacane na rachunek bankowy osoby, która zapłaciła za towar.

9.3. Jeżeli Kupujący odmówi zawarcia umowy kupna-sprzedaży towaru, korzystając z uprawnienia przewidzianego w pkt 3.2 Regulaminu, towar jest zwracany na koszt Kupującego, a pieniądze zapłacone przez Kupującego za towar są zwracane Kupującemu w terminie 10 ( dziesięć) dni roboczych od dnia zwrotu towaru do Sprzedawcy. Pieniądze wpłacone przez Kupującego Sprzedającemu za dodatkowe usługi, takie jak dostawa towaru lub dostawa towaru do wskazanego przez Kupującego miejsca budynku, nie podlegają zwrotowi Kupującemu.

9.4. Kupujący zwraca towar Sprzedającemu na własny koszt. Kupujący może uzgodnić ze Sprzedającym odpłatną usługę świadczoną przez Sprzedającego w przypadku zwrotu towaru, polegającą na odebraniu zwracanego towaru od Kupującego.

9.5. Towar zwracany jest w oryginalnym, zadbanym opakowaniu (warunek ten nie dotyczy zwrotów towarów niskiej jakości), towar musi być nieuszkodzony, nieużywany, w oryginalnym wyglądzie (etykiety nienaruszone, folia ochronna nie zerwana, itp.; warunek ten nie ma zastosowania w przypadku zwrotu towaru o niskiej jakości) i takiej samej konfiguracji jak towar otrzymany przez Kupującego od Sprzedawcy.

9.6. Przy zwrocie towaru Kupujący zobowiązany jest dostarczyć Sprzedającemu wszystkie otrzymane wraz z towarem dokumenty, w tym ich odbiór - dokument zdawczo-odbiorczy. Odstąpienie kupującego od umowy kupna-sprzedaży oraz zwrot towaru sprzedającemu są formalizowane dokumentami w formie określonej przez sprzedającego.

9.7. Kupujący lub jego przedstawiciel ustawowy ma prawo zwrócić towar Sprzedającemu i podpisać dokumenty określone w pkt. 9.6 Regulaminu. W momencie zwrotu towaru osoba zwracająca towar musi przedstawić przedstawicielowi Sprzedawcy jeden z ważnych dokumentów potwierdzających tożsamość, o których mowa w pkt 8.2 Regulaminu, a w przypadku reprezentacji – dokument potwierdzający prawidłową reprezentację.

9.8. Pozostałe warunki zwrotu i wymiany towaru określone są w dziale „Gwarancje” sklepu internetowego www.esaunashop.pl. W przypadku niezgodności pomiędzy warunkami zwrotu i wymiany towaru przewidzianymi w niniejszym Regulaminie a ww. sekcją sklepu elektronicznego www.esaunashop.pl, pierwszeństwo mają warunki określone w Regulaminie.

9.9. Jeżeli Kupujący w jakikolwiek sposób naruszy którykolwiek z warunków przewidzianych w niniejszym artykule Regulaminu oraz w części sklepu elektronicznego www.esaunashop.pl określonej w pkt 9.8 Regulaminu, Sprzedający ma prawo nie zaakceptować odstąpienie Kupującego od umowy kupna-sprzedaży i nie przyjmować zwracanego towaru.

10. Gwarancja jakości produktu

10.1. Sprzedający lub producent towaru udziela gwarancji jakości na sprzedany towar przez określony czas. Okres gwarancji oraz inne warunki korzystania z serwisu gwarancyjnego określone są w opisach produktów.

10.2. Gwarancja nie dotyczy danych zawartych na elektronicznych nośnikach informacji, a Sprzedający nie rekompensuje Kupującemu lub osobom trzecim strat wynikających z utraty lub przywrócenia tych danych.

10.3. W przypadku, gdy Sprzedający lub producent nie udziela gwarancji jakości na określone rodzaje towarów, zastosowanie ma gwarancja przewidziana w odpowiednich aktach prawnych.

10.4. Sprzedawca sam nie świadczy usługi gwarancyjnej towarów. W każdym przypadku, gdy Kupujący chce skorzystać z takich usług, Sprzedający kieruje Kupującego do osoby świadczącej usługę gwarancyjną.

10.5. Pozostałe warunki gwarancji jakości produktów określone są w sekcji „Gwarancje” sklepu internetowego www.esaunashop.pl. W przypadku niezgodności pomiędzy warunkami gwarancji jakości produktu przewidzianymi w niniejszym Regulaminie a ww. sekcją sklepu internetowego www.esaunashop.pl, pierwszeństwo mają warunki określone w Regulaminie.

11. Odpowiedzialność stron, ochrona i przetwarzanie danych osobowych

11.1. Kupujący ponosi odpowiedzialność za wszystkie swoje czynności dokonywane przy użyciu sklepu elektronicznego www.esaunashop.pl.

11.2. Podczas rejestracji Kupujący musi podać Sprzedającemu dane osobowe niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia towaru. Dokonując tych czynności, Kupujący potwierdza, że on i jego przedstawiciele wiedzą, że mają prawo odmówić podania swoich danych osobowych, ale rozumieją, że dane osobowe są niezbędne i niezbędne do jednoznacznej identyfikacji Kupującego i/lub jego przedstawicieli w celu w celu zawarcia i wykonania umów kupna-sprzedaży, a bez podania danych osobowych i/lub nie wyrażenia zgody na ich przetwarzanie w celach określonych w niniejszym artykule, umowa kupna-sprzedaży nie będzie mogła być zawarta lub wykonana.

11.3. Kupujący akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu identyfikacji, sprzedaży towarów w sklepie elektronicznym www.esaunashop.pl, analizy działań Sprzedawcy oraz marketingu bezpośredniego. Kupujący wyraża również zgodę na przesyłanie na wskazany przez niego adres e-mail i numer telefonu wiadomości informacyjnych, które są niezbędne do realizacji zamówienia na towary.

11.4. Adres i/lub adres e-mail i/lub numer telefonu Kupującego przetwarzane są w celach marketingu bezpośredniego wyłącznie w przypadku zaznaczenia przez Kupującego odpowiednich rubryk podczas rejestracji lub zamawiania towaru w sklepie internetowym www.esaunashop.pl. Kupujący ma prawo w dowolnym momencie pouczyć Sprzedającego, że jego ( Kupującego) dane określone powyżej nie będą dalej przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, a Sprzedający musi spełnić takie żądanie Kupującego.

11.5. Sprzedający zobowiązuje się nie udostępniać danych osobowych Kupującego osobom trzecim, z wyjątkiem partnerów Sprzedającego, którzy zapewniają dostawę towaru Kupującemu, dostawę do wskazanej przez Kupującego lokalizacji budynku lub inne usługi związane z prawidłową realizacją zamówienia Kupującego. We wszystkich innych przypadkach dane osobowe Kupującego mogą być udostępniane osobom trzecim wyłącznie zgodnie z procedurą ustanowioną przez akty prawne Republiki Litewskiej.

11.6. Przy przyjęciu lub zwrocie towaru dokument tożsamości osoby przyjmującej lub zwracającej towar oraz zawarte w nim dane osobowe służą wyłącznie do prawidłowej identyfikacji osoby.

11.7. Kupujący odpowiada za poprawność danych osobowych i innych podanych podczas rejestracji. W przypadku, gdy dane podane przez Kupującego są nieprawidłowe i/lub niedokładne, odpowiedzialność za skutki ich podania spoczywa wyłącznie na Kupującym, który musi pokryć wszelkie straty Sprzedającego wynikające z błędności i/lub nieścisłości tych danych przez Kupującego.

11.8. Zgodnie z art. 8 ustawy o podpisie elektronicznym. 3 Strony postanawiają, że potwierdzenie działań Kupującego w sklepie internetowym www.esaunashop.pl na podstawie danych logowania Kupującego podlega art. 8 w/w ustawy. 1d. ustanowioną moc prawną podpisu elektronicznego, tj. ma taką samą moc prawną jak podpis na dokumentach pisemnych i jest dopuszczalny jako dowód w sądzie.

11.9. Kupujący, który naruszył obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa swoich danych logowania przewidziany w pkt. 4.4 Regulaminu, ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wynikające z przekazania tych danych osobom trzecim. Gdy jakakolwiek osoba łączy się ze sklepem internetowym www.esaunashop.pl przy użyciu danych logowania Kupującego, taka osoba jest uważana za Kupującego, a wszelkie czynności dokonane w trakcie łączenia się ze sklepem internetowym www.esaunashop.pl przy użyciu danych logowania Kupującego uważa się za wykonane przez Kupującego. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za skutki takich działań.

11.10. W przypadku uzyskania przez Kupującego dostępu do innych stron internetowych poprzez linki w sklepie internetowym Sprzedającego, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za informacje podane na stronach internetowych innych firm, instytucji, organizacji lub jakichkolwiek innych osób trzecich ani za działalność tych firm, instytucji, organizacji lub jakichkolwiek inne osoby trzecie, ani ich nie nadzoruje, nie kontroluje ani nie reprezentuje.

11.11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za to, że rozmiar, kolor, kształt lub inne parametry towaru znajdującego się w sklepie internetowym www.esaunashop.pl mogą nie odpowiadać rzeczywistemu rozmiarowi, kształtowi, kolorowi lub innym parametrom towaru ze względu na charakterystyka wyświetlacza (monitora) używanego przez Kupującego.

11.12. Sprzedający jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności w przypadkach, gdy Kupujący niezależnie od wymagań Sprzedającego i jego (Kupującego) obowiązków, nie zapoznał się z niniejszym Regulaminem, chociaż obowiązek taki był dla niego przewidziany i nadarzyła się taka możliwość.

12. Udzielanie informacji

12.1. Strony uzgadniają, że sklep internetowy www.esaunashop.pl zawiera wszelkie informacje, w tym m.in. niniejszy Regulamin, inne warunki ustalone przez Sprzedawcę dla zawierania i realizacji umów kupna i sprzedaży, podane w innych sekcjach strony internetowej sklepu www.esaunashop.pl, oraz CC 6.366 art. 8. podaną informację uważa się za pisemną przez Sprzedającego do Kupującego.

12.2. Kupujący potwierdza, że kupując towar w sklepie internetowym www.esaunashop.pl zapoznał się z podanymi przez Sprzedającego informacjami, określonymi w art. 6 366 Kodeksu Cywilnego. 8 i całkowicie ją zrozumiał. Sprzedawca przekazuje te informacje Kupującemu zarówno w niniejszym Regulaminie, jak i w innych sekcjach sklepu elektronicznego www.esaunashop.pl.

12.3. Sprzedający przesyła Kupującemu wszelkie powiadomienia na adres e-mail podany podczas rejestracji Kupującego.

12.4. Wszelkie wiadomości, pytania lub reklamacje Kupujący przesyła do Sprzedawcy w sposób wskazany w sekcji „Kontakty” sklepu elektronicznego www.esaunashop.pl.

13. Postanowienia końcowe

13.1. Do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz aspektów zawierania i wykonywania umów kupna i sprzedaży zawieranych z wykorzystaniem środków komunikacji w nim nieomówionych stosuje się prawo Republiki Litewskiej.

13.2. Wszelkie spory, nieporozumienia lub roszczenia wynikające z niniejszych Warunków lub z nimi związane będą rozstrzygane w drodze negocjacji. W przypadku ich niepowodzenia spór między Stronami rozpoznaje sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

13.3. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu co najmniej jeden z warunków niniejszych Warunków zostanie uznany za nielegalny, nieważny lub niewykonalny, nie będzie to miało wpływu na wszystkie pozostałe warunki Warunków. W takim przypadku wszelkie inne postanowienia Regulaminu będą interpretowane bez względu na warunek niezgodny z prawem, nieważny lub niewykonalny.

13.4. Gdziekolwiek wynika to z kontekstu, rodzaj męski obejmuje rodzaj żeński (i odwrotnie), liczba pojedyncza obejmuje liczbę mnogą, a liczba mnoga obejmuje liczbę pojedynczą.